Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

Projekty EÚ

Aktivity projektu

Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce

 

Dňa 04.02.2014 sa oficiálne začala realizácia projektu.

Dňa 11.06.2015 nadobudol účinnosť dodatok č.2 zmluvy o NFP, kde je termín ukončenia realizácie aktivít pôvodne 07/2015 predĺžený do 11/2015.

Dňa 30.11.2015 sme oficiálne ukončili realizáciu projektu.

 

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Aktivita 1   1.1 Inovácia vzdelávania založená na inovácii /zriadení laboratórií a odborných učební pre praktickú výučbu

02/2014

11/2015

Aktivita 2   2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií

04/2014

07/2015

Aktivita 3   3.1 Experimentálne overovanie študijného odboru „Informačné a digitálne technológie“

02/2014

11/2015

Aktivita 4   3.2 Experimentálne overovanie študijného odboru „Právo, ekonomika a podnikanie“

02/2014

11/2015

Aktivita 5   4.1 Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce

02/2014

11/2015

Aktivita 6   4.2 Záverečná konferencia projektu

12/2014

11/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

02/2014

11/2015

Publicita a informovanosť

02/2014

11/2015

ITMS: 26110130656

Názov projektu: Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce
Kód Výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Výška nenávratného príspevku: 310 496,33 EUR