• Info o projekte

    • SSOŠ v Poprade poskytuje svojim žiakom vysoko kvalitné vzdelávanie zamerané na požiadavky súčasného slovenského a medzinárodného trhu práce. Aby naši absolventi boli konkurencieschopní, potrebujú kvalitnú odbornú prípravu aj v zahraničí.  V školskom roku 2020/2021 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže  študentov v Portugalsku. 

     Účasť žiakov školy na stáži bude výrazným posunom v ich odbornom vzdelávaní a implementácia teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí im umožní vytvoriť prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Žiaci tým získajú zvýšenú kvalitu pri vzdelávaní a príprave, predpoklady pre celoživotné vzdelávanie, väčšiu samostatnosť a posilnenie sebadôvery a interkultúrneho povedomia. Zároveň sa vytvorí výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja ich odborných a jazykových kompetencií, ktoré sú potrebné pre zaradenie na trh práce. 

     Hlavným cieľom tohto projektu je získanie odborných kompetencií v oblasti podnikovej stratégie a digitálneho marketingu. Moderný podnikový manažment dnes vo veľkom meradle využíva najrôznejšie mobilné a počítačové aplikácie, ktoré uľahčujú komunikáciu, umožňujú presne zacieliť reklamu, osloviť zákazníka a vytvárať profesionálne materiály pre prezentáciu firmy a jej produktov. Žiaci študijného odboru právo a podnikanie sa počas zahraničnej stáže naučia pracovať s týmito nástrojmi a využívať ich na rozvoj podniku, zatiaľ čo žiaci študijného odboru informačné a digitálne technológie budú pracovať s ich softvérom a grafickým dizajnom. Osvojením týchto moderných pracovných postupov získajú účastníci zručnosť, ktorá bude prínosná nielen pre nich samotných, ale aj pre ich budúceho zamestnávateľa. Žiaci si prehĺbia znalosti z anglického jazyka, ktorým budú komunikovať na pracovisku, a tiež získajú základy portugalčiny, s ktorou sa stretnú pri bežnom dennom styku.
     Ďalším cieľom je zúčastniť sa projektu, ktorý povedie k rozšíreniu zahraničnej spolupráce, získanie medzinárodných poznatkov a ich transformovanie do výučby a odbornej praxe u nás.

     Po absolvovaní stáže študenti dostanú certifikáty - Europass-Mobilita a tiež ECVET.

    • Kontakty

      • Miesto stáže
      • Braga Portugalsko
      • Max. výška grantu
      • 44 782,- EUR
      • Termín stáže
      • 18.09.. - 09.10.2020
      • Cieľová skupina
      • 8 študentov PaP, 8 študentov IDT, 2 pedagógovia