• Školné

    • Vzhľadom na to, že sa jedná o školu vybavenú nadštandartnou technikou, určitú časť nákladov na prevádzku školy hradí priamo študent, resp. jeho zákonný zástupca. Ročné školné sa platí v jednej - dvoch splátkach. ( Výnimku môže udeliť riaditeľ školy ). Výška ročného školného pre študentov prijatých na štúdium od 01.09.2020 sa pohybuje v rozmedzí od 158,- EUR  až 790,- EUR. Rozmedzie je dané výškou priznaného štipendia.

     Nadštandard štúdia, ktorý zahŕňa poplatok :

       atraktívne študijné odbory

       pomer  PC na študenta 1:1 – prvá škola v SR

       notebooky pre študentov na prácu v škole a domácu prípravu, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú

       nadaným a aktívnym študentom sú pripravené prospechové štipendiá  formou zliav zo školného. Výška zľavy ( do 80 % z ročného školného ) závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach.

       individuálne konzultácie pedagógov ( doučovanie ) pre študentov popoludní počas celého školského roku

       učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov

       účasť na vzdelávacích kurzoch popoludní ( kurzy jazykové, spracovanie grafiky na PC, účtovníctva ...)

       prepojenosť študijných programov na vysoké školy ( študijné odbory vznikli v spolupráci s vysokými školami )

       exkluzívny hardware a  software

       profesionálny prístup pedagógov, ktorí nielen učia, ale aj naučia

       štúdium medzinárodného programu na Cisco Academy v rámci odborných predmetov s možnosťou získania medzinárodných Cisco certifikátov z oblasti IT

       v predmete AJ je implementované Cambridge štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambridge certifikátov 

       vlastný vzdelávací portál - študijné materiály v elektronickej forme postupne zabezpečované prostredníctvom http://virtual-academy.sk

       účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl