• Nezamestnanosť absolventov

   • Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Kde sa na absolventskej nezamestnanosti najvýraznejšie podpisujú regionálne disparity? 

    Odpovede na tieto otázky nájdete v Aktuálnych analýzach nezamestnanosti absolventov stredných škôl, ktoré pripravuje Centrum vedecko-technických informácií https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648

    K termínu máj 2020 ...

    5 TOP SPŠ, SOŠ Prešovského kraja s najnižšou nazamestnanosťou absolventov 

     

    Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

    Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

    Stredná odborná škola pedagogická, Prešov

    Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Humenné

    Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta, Poprad

     

    Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta Poprad  nezamestnanosť absolventov  je 3,4 % ... v celkovom poradí 5.miesto v rámci PSK z celkového počtu 73 stredných odborných škôl. ( školy s minimálnym počtom 50 absolventov v rokoch 2018+2019 )

     

    Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR ( máj 2020 ) Nezamestnanost-skoly_19-20.xlsx

    Absolventi informatických študijných odborov dosahujú pravidelne najnižšiu nezamestnanosť v SR.

    TOP IKT odbory v SR

     

    informačné a digitálne technológie 0,9% SSOSTA Poprad

    multimédia 1,9%

    informačné a sieťové technológie 3,4 %

     

    Príbuzné odbory sk. 63,68 

     

    škola podnikania 11,5%

    manažment regionálního cestovného ruchu 10,1%

    ekonomické a obchodné služby 9,9%

    obchod a podnikanie 8,7%

    služby v cestovnom ruchu 7,8%

    obchodná akadémia 7,5%

    ekonomické lyceum 6,9%

    obchodné a informačné služby - medzinárodný obchod 6,4%

    právo a podnikanie  5,4% ( od 01.09.2020 zmena názvu ekonomicko-právne činnosti v podnikaní ) SSOSTA Poprad

     

    Nezamestnanosť absolventov jednotlivých študijných odborov podľa SR ( máj 2020 ) Nezamestnanost_odbory_19-20.xlsx