• Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce

    •  

     Dňa 04.02.2014 sa oficiálne začala realizácia projektu.

     Dňa 11.06.2015 nadobudol účinnosť dodatok č.2 zmluvy o NFP, kde je termín ukončenia realizácie aktivít pôvodne 07/2015 predĺžený do 11/2015.

     Dňa 30.11.2015 sme oficiálne ukončili realizáciu projektu.

      

     Názov aktivity

     Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

     Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

     Aktivita 1   1.1 Inovácia vzdelávania založená na inovácii /zriadení laboratórií a odborných učební pre praktickú výučbu

     02/2014

     11/2015

     Aktivita 2   2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií

     04/2014

     07/2015

     Aktivita 3   3.1 Experimentálne overovanie študijného odboru „Informačné a digitálne technológie“

     02/2014

     11/2015

     Aktivita 4   3.2 Experimentálne overovanie študijného odboru „Právo, ekonomika a podnikanie“

     02/2014

     11/2015

     Aktivita 5   4.1 Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce

     02/2014

     11/2015

     Aktivita 6   4.2 Záverečná konferencia projektu

     12/2014

     11/2015

     Podporné aktivity

      

      

     Riadenie projektu

     02/2014

     11/2015

     Publicita a informovanosť

     02/2014

     11/2015

      

     .  .  

    • Kontakty

      • Názov projektu
      • Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce
      • Kód Výzvy
      • OPV-2012/1.1/08-SORO
      • Spolufinancovaný fondom
      • Európsky sociálny fond
      • Prioritná os
      • 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
      • Opatrenie
      • 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
      • Výška nenávratného príspevku
      • 310 496,33 EUR