• Národný projekt

    • Ciele Aktivity 1:
     Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.
     Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Vytvorí sa model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku hlavne na gymnáziách, jeho súčasťou bude vytvorenie učebníc ôsmich nových predmetov pre tieto triedy. Pre orientáciu žiakov SŠ na vysokoškolské štúdium informatických študijných programov a na uplatnenie sa v IT sektore sa vytvoria dva nové motivačné predmety Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí. Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa bude realizovať v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva so školami.

     Ciele Aktivity 2:
     Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

     Vybudované kompetenčné centrum na partnerských vysokých školách bude poskytovať vzdelávanie v oblasti IT zručností, slúžiť ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces na Slovensku v oblasti IT a koordinovať obsah a metódy vzdelávania so súkromným IT sektorom. Výmena poznatkov a skúseností medzi univerzitami a expertmi z firiem sa bude realizovať formou spoločných pracovných stretnutí vo forme seminárov. Na základe týchto aktivít bude pripravený obsah inovovaných predmetov Bude pripravený obsah vzdelávacieho programu „IT pre prax“ pre neinformatikov, ktorý pripraví absolventov neinformatických odborov pre ich pracovné uplatnenie v IT sektore a vzdelávací systém ECDL.

     .    

    • Kontakty

      • Kód výzvy
      • OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
      • ITMS kód projektu
      • 312011F057
      • Obdobie implementácie
      • 1. 9. 2016 – 31. 10. 2020
     • ITScienceLab

     • Škola v rámci projektu získala techniku na vybudovanie ITScienceLabu, ktorý je využívaný pre nový predmet IoT.

        

   • IT Akadémia partner

   • Naša škola v rámci projektu získala štatút IT Akadémia partner a pôsobí na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

    • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
    • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
    • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
    • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
    • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
    • vzdelávanie učiteľov;
    • využívanie ITScienceLab pre SŠ

     

   • Krúžok robotiky

   • V šk.roku 2019/2020 na našej škole je pre žiakov školy otvorený krúžok robotiky so zameraním na Lego roboty. V rámci vytvárania partnerstiev so ZŠ sme otvorili samostatný krúžok pre žiakov ZŠ Francisciho Poprad. Tieto krúžky boii zamerané aj na prípravu na súťaž First Lego League 2019. Regionálny turnaj v programovaní Lego robotov sme zorganizovali 12.12.2019 na našej škole.