• Profil školy

    •  

     Zriaďovateľ školy :

     Tatranská akadémia,n.o., Ul.29. augusta 4812,Poprad

      

     Názov školy :

     Súkromná stredná odborná škola, Ul.29. augusta 4812,Poprad

      

     študijné odbory :

     • 2569M informačné a digitálne technológie
     • 6858M ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 
     • 2559M inteligentné technológie

     medzinárodné programy implementované v študijných odboroch :

     • Cisco Networking Academy Program – NetAcad
     • Cambrigde English study

      

     V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie  hovorí o nevyhnutnej reforme  školstva a my sme sa rozhodli nehovoriť, ale realizovať túto reformu v praxi. Zástupcovia manažmentu Tatranskej akadémie n.o. Poprad už v roku 2008 začali  budovať privátnu školu, ktorá s predstihom reaguje na požiadavky trhu práce, pripravuje študentov na získanie medzinárodných priemyselných Cisco a jazykových Cambridge certifikátov, úzko spolupracuje s univerzitnou a podnikateľskou sférou. Už na začiatku sme si povedali, že chceme byť školou inou a začali sme pracovať na nových študijných odboroch, ktoré nie sú na žiadnej strednej škole na Slovensku a sú postavené na nových princípoch.

     Na základe zaradenia Súkromnej strednej odbornej školy do siete škôl v roku 2007 a následného schválenia experimentálneho overovania nových študijných odborov začal zriaďovateľ školy  budovať školu, ktorá je postavená na dvoch základných prioritách – vysoko kvalitný pedagogický proces a nadštandartné materiálno-technické vybavenie. Školu, v ktorej študenti používajú elektronické učebnice, majú vlastný vzdelávací portál, robia on-line testy i domáce úlohy na internete a rodičia si overujú študijné výsledky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a dochádzku prostredníctvom on-line systému. Školu, ktorá ponúka svojim študentom  nové perspektívne študijné odbory, ušité na mieru súčasnosti i budúcnosti – bez predmetov, ktoré už nie sú potrebné , so stále inovovaným obsahom učiva. Školu, kde vyučujú ešte stále nadšení vysokokvalifikovaní pedagógovia pri využívaní nových metód a foriem vzdelávani, exkluzívneho hardweru a softweru v modernom zariadení. Školu, ktorá spolupracuje s univerzitnou a podnikateľskou sférou. Cieľom našej práce je dobre pripravený absolvent pre prax, alebo ďalšie štúdium na vysokej škole. Súčasťou vzdelávacieho procesu je zabezpečenie videokonferenčných prednášok renomovaných firiem pre študentov.

     Žiadna oblasť na svete sa nerozvíja tak rýchlo ako  informačné technológie a preto vznikol  študijný odbor s názvom  Informačné a digitálne technológie. Jedinečnosť tohto študijného odboru spočíva v spojení predností gymnázií ( dobrý základ matematiky, fyziky ) a priemysloviek, SOŠ ( dobrý základ odborných predmetov  ), čím získa absolvent tohto odboru výhodu pri ďalšom štúdiu na VŠ pred absolventmi gymnázií, priemysloviek, SOŠ. Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia počítačových sietí, a spracovania grafiky na PC, v dôsledku čoho sú absolventi lepšie uplatniteľní v praxi, pretože majú vedomosti z viacerých IT oblastí. Absolvent má široký všeobecnovzdelávací základ s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami z oblasti  hardwéru, softwéru PC, projektovania a realizácie počítačových sietí, spracovania grafiky na PC, WEB dizajnu, programovania, robotiky, IoT.

     V rámci vybraných odborných predmetov je implementovaný medzinárodný Sieťový akademický program Cisco – NetAcad so zameraním na počítačová siete, v ktorom môžu absolventi priebežne  získavať celosvetovo uznávané priemyselné certifikáty. Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov, a preto je v predmete ANJ  implementované Cambrigde English štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambrigde certifikátov priamo na škole.

     Tento odbor vznikol v spolupráci v Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a gestorom bol Doc. Ing. František Jakab PhD. Experimentálne overovanie tohto študijného odboru bolo úspešne ukončené v šk.roku 2016/2017 a od 01.09.2017 je zaradený do siete a do novej skupiny odborov 25 informačné a komunikačné technológie pod číslom 2569 M informačné a digitálne technológie.

      

     Dňa 12.06.2019 MŠVVaŠ SR bol schválený pod č. 2019/10121:3-A1050 nový projekt experimentálneho overovania nového študijného odboru 2559 M s názvom INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE v súvislosti s predpokladanými potrebami digitálnej transformácie a Industry 4.0. Absolvent študijného odboru inteligentné technológie  je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, z oblasti aplikovania prvkov umelej inteligencie v rôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, grafiky, základov elektroniky, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou. Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní. V rámci vybraných odborných predmetov je taktiež implementovaný medzinárodný Sieťový akademický program Cisco – NetAcad so zameraním najmä na kybernetickú bezpečnosť, v ktorom po ukončení môžu absolventi získavať celosvetovo uznávané priemyselné certifikáty. Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov, a preto je v predmete ANJ  implementované Cambrigde English štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambrigde certifikátov priamo na škole.

      

     Základnou ideou vzniku študijného odboru so zameraním na právo, ekonomiku a podnikanie je implementácia  potrieb praxe do vzdelávania v danej oblasti  na strednej škole. Neexistuje ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje živnostník alebo podnikateľ, pre ktorého nie sú  prínosom spojené znalosti z ekonomiky aj z legislatívy. Súčasná štátna, verejná správa a podnikatelia potrebujú zamestnancov práve v kombinácii s ekonomickým a právnym myslením a konaním.

     Na základe uvedených princípov sme vytvorili jedinečný študijný odbor s názvom Právo a podnikanie. Je to moderný a interdisciplinárny študijný odbor, považovaný za príspevok k reforme stredného školstva na Slovensku, pretože vytvára predpoklady pre formovanie  aj novej generácie absolventov s ekonomickým a právnym myslením a konaním. Spojením štúdia týchto zameraní do jedného študijného odboru je zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. na vysokej škole. Tento odbor vznikol v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a gestorom bol Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc. Inovovaná pedagogická dokumentácia študijného odboru 6857 M právo a podnikanie bola MŠVVaŠ  SR  schválená dňa 7.7.2010 pod číslom 2010-10997/24923:2 - 916 s účinnosťou od 01.09.2011. Na základe zapracovania požiadaviek praxe bolo experimentálne overovanie MŠVVaŠ  SR  predĺžené a následne dňa 07.01.2019 schválilo MŠVVaŠ SR „Vyhodnotenie experimentálneho overovania“ ako úspešne ukončené so zmenou názvu na 6858 M ekonomicko-právne činnosti v podnikaní od 01.09.2020.