• Erasmus+ Portugalsko

  • SSOŠ v Poprade poskytuje svojim žiakom vysoko kvalitné vzdelávanie zamerané na požiadavky súčasného slovenského a medzinárodného trhu práce. Aby naši absolventi boli konkurencieschopní, potrebujú kvalitnú odbornú prípravu aj v zahraničí.  V školskom roku 2017/2018 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže  študentov v Portugalsku. 

   Žiaci školy sa v termíne 25.11. - 18.12.2017 zúčastnili na stáži, ktorá bola výrazným posunom v ich odbornom vzdelávaní a implementácia teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí im umožnila vytvoriť prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Žiaci získali zvýšenú kvalitu pri vzdelávaní a príprave, predpoklady pre celoživotné vzdelávanie, väčšiu samostatnosť a posilnenie sebadôvery a interkultúrneho povedomia. Zároveň sa vytvoril výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja ich odborných a jazykových kompetencií, ktoré sú potrebné pre zaradenie na trh práce. 

   Hlavným cieľom tohto projektu bolo získanie odborných kompetencií v oblasti podnikovej stratégie a digitálneho marketingu. Moderný podnikový manažment dnes vo veľkom meradle využíva najrôznejšie mobilné a počítačové aplikácie, ktoré uľahčujú komunikáciu, umožňujú presne zacieliť reklamu, osloviť zákazníka a vytvárať profesionálne materiály pre prezentáciu firmy a jej produktov. Žiaci študijného odboru právo a podnikanie sa počas zahraničnej stáže naučili pracovať s týmito nástrojmi a využívať ich na rozvoj podniku, zatiaľ čo žiaci študijného odboru informačné a digitálne technológie pracovali s ich softvérom a grafickým dizajnom. Osvojením týchto moderných pracovných postupov získali účastníci zručnosť, ktorá bude prínosná nielen pre nich samotných, ale aj pre ich budúceho zamestnávateľa. Žiaci si prehĺbili znalosti z anglického jazyka, ktorým komunikovali na pracovisku, a tiež získali základy portugalčiny, s ktorou sa stretnú pri bežnom dennom styku.

   Po absolvovaní stáže študenti dostali certifikáty - Europass-Mobilita a tiež ECVET.