• TUKE FEI Košice

    • Dohoda o spolupráci

     Škola:            Súkromná stredná odborná škola

     Ul.29.augusta 4812, 058 01 Poprad

     zastúpená : Ing. Beátou Mitickou, riaditeľkou školy

     a

     Gestor:          Technická univerzita v Košiciach

     Fakulta elektotechniky a informatiky 

     Letná 9, 042 00 Košice

     zastúpená : prof. Ing. Liberiosom Vokorokosom, PhD., dekanom fakulty

     zodpovedná osoba: Doc. Ing. František Jakab, PhD.

     Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci k realizácii experimentálneho overovaniu študijného odboru Informačné  a digitálne technológie.

      

     Zmluva o spolupráci

     Škola:            Súkromná stredná odborná škola

     Ul.29.augusta 4812, 058 01 Poprad

     zastúpená : Ing. Beátou Mitickou, riaditeľkou školy

     a

     Škola:           Technická univerzita v Košiciach

     Fakulta elektotechniky a informatiky 

     Letná 9, 042 00 Košice

     zastúpená : prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., rektorom

     oprávnená osoba k podpisu zmluvy : prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekanom fakulty

     oprávnená osoba za ASC: Ing. PEter Feciľák, PhD.

     Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri podpore prevádzky CICSO AKADÉMIE.