• AT&T Global Network Services Slovensko, s.r.o.

    • MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

     pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu a príprave žiakov na povolanie

                  uzatvárajú     

     Zriaďovateľ školy :   Tatranská akadémia, n.o.                                                          

     Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad

     zastúpená: Ing. Vladislavom Mitickým, predsedom správnej rady

      

     Škola :                      Súkromná stredná odborná škola

     Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad

     zastúpená: Ing. Beátou Mitickou, riaditeľkou školy

     a

     Zamestnávateľ :       AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.                                     

     Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

     zastúpené: Ing. Gabrielom Galgócim, generálnym riaditeľom pre Slovensko a riaditeľom prevádzky klientskej siete 

      

     Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností  s cieľom prehĺbiť väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29.augusta 4812 Poprad, pre prax.

     V roku 2015 spolupráca začala v realizácií videokonferenčných tréningov našich pedagógov a študentov odborníkmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, prostredníctvom systémov Telepresence a LifeSize Express. Následne v roku 2016 sa spolupráca rozšírila na praktické tréningy študentov v priestoroch pobočky AT&T v Košiciach. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečenie súladu vzdelávania na škole s požiadavkami praxe. 

     Video o spolupráci https://www.youtube.com/watch?v=TrcJrSIboSg&feature=youtu.be