• Maturitné skúšky

   • Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. 

    Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti. Testujú sa zručnosti a kľúčové kompetencie ako počúvanie s porozumením (v cudzích jazykoch), čítanie s porozumením, gramatika v kontexte, schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou (v cudzích aj vyučovacích jazykoch). Testy z matematiky preverujú nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale sú zamerané aj na matematickú gramotnosť.

    Národný ústav certifikovaných meraní každoročne zverejňuje výsledky externej časti maturitných skúšok stredných škôl 

    Kategória stredné odborné školy celá SR  šk.rok 2015/2016 - 2.miesto, šk.rok 2016/2017 - 1.miesto. šk.rok 2017/2018 - 1.miesto, šk.rok 2018/2019- 1.miesto

    šk.rok 2019/2020 a šk.rok 2020/2021 vzhľadom na pandémiu COVID sa na Slovensku maturitné skúšky nekonali

    maturity_vysledky_2016-2019.pdf