Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
administratívne a korešpondenčné cvičenia AKC
anglický jazyk ANJ
aplikačný softvér ASW
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
bankovníctvo pre podnikateľov BAK
cvičenia z aplikačného softvéru CAS
cvičenia z elektroniky CEE
cvičenia z elektrotechniky CEL
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z počítačových sietí CPS
cvičenia z účtovníctva CVU
cvičenia zo spracovania grafiky na počítači CGP
číslicové obvody CIO
daňový systém pre podnikateľov DSP
dejepis DEJ
dejiny filozofie DFI
dizajn digitálnych médií DDM
ekonomika EKO
elektrické merania ELM
elektronika ELE
etická výchova ETV
fyzika FYZ
hardvér - diagnostika a odstraňovanie porúch HAA
informatika INF
internet vecí IoT
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
logistika a distribúcia LOD
manažment MAN
marketing MKT
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax ODP
personalistika PER
počítačové siete POS
podnikanie POD
podnikateľská etika POE
podnikateľské analýzy POA
poisťovníctvo POI
praktická časť odbornej zložky PČ OZ PaP
praktikum z právnych podaní PPP
právna náuka PRN
právne normy pre podnikateľov PNP
programovanie PRO
programovanie IT PIT
sieťové operačné systémy SOS
slovenské dejiny SLD
slovenský jazyk a literatúra SJL
spracovanie grafiky na PC SPG
Správanie SPR
svetové dejiny SVD
španielsky jazyk SPJ
štatistika STA
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TC OZ IDT
teória štátu a práva TSP
účtovníctvo UCT
základy elektrotechniky ZAE
základy informačných technológií ZIT
základy počítačových sietí ZPS
základy politológie ZPO
základy právnej náuky ZPN
základy sociológie a psychológie ZSP

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2020